ประวัติโรงเรียน

๑.     ข้อมูลทั่วไป

.  ชื่อโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๒๑๐  website www.Bansalanam.ac.th

๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล ๑  ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑.๓  เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๙ ตารางวา

๑.๔  มีเขตพื้นที่บริการหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑, ๓ ตำบลบ้านพร้าว
       อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๑.๕  ประวัติโดยย่อและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

        โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๐ โดย มีผู้ใหญ่บ้าน นายรุ่ง สงขาว และ นายผล ดีกล่อม ครูใหญ่ ได้บริจาคที่ดินและร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  มีนักเรียน ๖๐ คน นายผล ดีกล่อม และ  นายพิทักษ์ ทองรักขาว พร้อมผู้ปกครองได้บริจาคที่ดิน ๑๒ ไร่ รวมเนื้อที่ปัจจุบันมี ๑๗ ไร่ ๙ ตารางวา เปิดสอนระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษามีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่ที่ ๑
, ๓ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง