วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

    ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ เป็นองค์กรคุณภาพ   ที่ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ครูได้รับการพัฒนายกระดับสู่มาตรฐานวิชาชีพ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยี ดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการใช้หลัก  การมีส่วนร่วม