พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

๑.      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

๒.      ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

๓.      กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔.      พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ (Goal)

๑.      ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

๒.      ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีจิตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.      โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน