เพลงโรงเรียน
มาร์ช "บ้านศาลาน้ำ"
            พวกเราน้องพี่ที่ร่วมใจพัก                พวกเรารักสถาบันสร้างการศึกษา
            โรงเรียนบ้านศาลาน้ำเลิศล้ำวิชา       พวกเรามาพัฒนาสามัคคี
            การเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม           ปัญญาเลิศล้ำเราก็ทำแต่ความดี
            สร้างสรรค์สังคมเรานิยมเมตตาอารี    แสนสุขขีพวกเรานี้มีน้ำใจ
            ธงสีน้ำเงินเหลืองโบกสะบัด            มีความหมายเด่นชัดสีสดใส
            น้ำเงินหรือ คือ ความดีที่เกริกไกร     เหลืองนั้นไซร์ คือ ปัญญาวิชาการ
            สถาบันแห่งนี้มีคุณค่า                    เราจงมาร่วมรักสมัครสมาน
            มุ่งเชิดชูผู้ดีเด่นเป็นแก่นสาร            พวกเราบ้านศาลาน้ำเลิศล้ำไกล