หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล ๑  ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่ ๖

     หลักสูตรปฐมวัย และ หลักสูตรประถมศึกษา