ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายผล ดีกล่อม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๘
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิต ถาวโรจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๐๙
ชื่อ-นามสกุล : นายเปลื้อง แก้วอุบล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๑๔
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ ทองรักขาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๒๙
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ วัตรุจีกฤต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสาวิตร เกลาฉีด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๘
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง เพชรรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : นายประสพ เพชรจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมพร หนูขำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสุทธิวรรณ ไชยด้วง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต บุญสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๑
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร หนูคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ เพชรวา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววีระวรรณ ทองปันแต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรียญ ชูทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ปานนุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน