ปฐมวัย

นางสุดใจ คงนุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอรอุมา มีปลอด
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0