เจ้าหน้าที่

นางสาวมนัญชญา ทองเรืองนิ่ม
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายเมธี ณ สวัสดิ์
พนักงานบริการ