กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุณี บุญสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย