กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุณี บุญสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางวันทนี กัณฑ์ราย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1