กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุณี บุญสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันทนี กัณฑ์ราย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1