กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสัตตบงกช นาคเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย

นายทวีศักดิ์ สุขนวล
บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิคศาสตร์