กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเมธี นพนิช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัจฉริยา สีกรด
ครูจ้างสอน