กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเมธี นพนิช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัจฉริยา สีกรด
ครูจ้างสอน