กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสาวิตรี ชูสังข์
ครูจ้างสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ