กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุนทรี โสมณะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุเนตรา สีทับ
ครูอัตราจ้าง