กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุนทรี โสมณะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ