กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุนทรี โสมณะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ