กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศศิธร โสมณะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3