คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล แกล้วทนงค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทิมา ศรีราช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี นพนิช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพวัลย์ รองเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ศรีกรด
ตำแหน่ง : กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสำรวย นิ่มมณี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจัด วงศ์นิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ดีกล่อม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรียญ ชูทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ