คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคฑาวุฒิ โปศรี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลิตา กลิ่นเขียว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภานันท์ ช่วยประคอง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนมน ขาวเผือก
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรนันท์ อุภัยพากย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณฐพัทธ์ คำเพ็ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคฑาณพ ใหม่จิตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวันวิสา หนูสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ดำสม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุแพรพลอย จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัทยา ชูมากเลี่ยม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนิดา พรหมเมือง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5